Конференція - Еколого-енергетичні проблеми сучасності


Всеукраїнська науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Одеської національної академії харчових технологій

 

13 квітня 2018 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

Пленарне засідання: 13 квітня 2018 р., о 1100, ауд. Дв-108
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська 

 

≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Теплообмін та гідрогазодинаміка в нафтогазовій галузі;
 • Теплові насоси;
 • Нанотехнології у холодильній техніці;
 • Нанотехнології у харчовій промисловості;
 • Екологічні проблеми енергетики;
 • Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки та хар-чової промисловості;
 • Екологічна безпека;
 • Екологічні проблеми сучасності;
 • Раціональне використання природних ресурсів;
 • Технології захисту навколишнього середовища.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Необхідно до 7 квітня 2018 р. подати до оргкомітету (деканат факультету НГтаЕ, Дв-217, Біленко Наталі Олександрівні) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ керівника, авторів та назви секції. Електронний варіант тез надсилається на електронну адресу: dmitriy.ivchenko@gmail.com , suv1902@ukr.net
 • Друковані варіанти тез повинні бути завізовані науковим керівником та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 • Один учасник як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше двох.
 • Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде відмовлено в участі у конференції.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

1. Тези оформлюються українською, російською або англійскою мовами, обсягом не більше двох сторінок. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010.
3. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по лівому краю.
3. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
4. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.
5. Текст тез – через інтервал після назви організації. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту – по ширині, розміщення переносів – автоматичне.
6. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку.
7. Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого ступеня, звання і повної назви організації – через інтервал після інформаційних джерел, – шрифт «Times New Roman», 12 пт., курсив, вирівнювання по правому краю.
8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 12 пт., великий індекс – 7 пт., дрібний індекс – 5 пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 пт.
9. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
10. Вимоги до файлу: файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров.doc).

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови

Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій.
Поварова Н.М. –
к.т.н., доцент., проректор з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій.
Косой Б.В. –
д.т.н., професор, директор навчально наукового Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Члени оргкомітету

Шпирко Т.В. – к.т.н., доцент, декан факультету Нафти, газу та екології. 
Крусір Г.В. –
д.т.н., професор, завідувач кафедри Екології та природоохоронних технологій.
Семенюк Ю.В. –
д.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплофізики та прикладної екології.
Тітлов О.С. –
д.т.н., професор, завідувач кафедри Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв.
Мазур В.О. –
д.т.н., професор, завідувач кафедри Термодинаміки та відновлювальної енергетики. 

 

≡ НАЙМЕНУВАННЯ СЕКЦІЙ ≡

 • Секція 1: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  • Керівники секції - д.т.н., проф. Крусір Г.В., д.т.н., проф. Якуб Л.М., к.т.н., доц., Зацерклянний М.М.
 • Секція 2: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології»