Аспірантура і докторантура

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Центр дистанційного навчання

Одеська національна академія харчових технологій оголошує прийом в аспірантуру


ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
з яких ведеться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в

ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДОКТОРАНТУРА

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Галузь наук Спеціальність
1 05 - Соціальні та поведінкові 051 - Економіка
2 14 - Електрична інженерія 142 - Енергетичне машинобудування
3 18 - Виробництво та технології 181 - Харчові технології

АСПІРАНТУРА

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Галузь наук Спеціальність Ліцензійний
обсяг (осіб)
1 05 - Соціальні та поведінкові 051 - Економіка 5
2 07 - Управління та адміністрування 073 - Менеджмент 5
3 07 - Управління та адміністрування 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5
4 13 - Механічна інженерія 133 - Галузеве машинобудування 7
5 14 - Електрична інженерія 142 - Енергетичне машинобудування 10
6 14 - Електрична інженерія 144 - Теплоенергетика 10
7 15 - Автоматизація та приладобудування 151 - Автоматизація та комп’ютерні-інтегровані технології 5
8 16 - Хімічна та біоінженерія 162 - Біотехнологія та біоінженерія 5
9 18 - Виробництво та технології 181 - Харчові технології 45
10 18 - Виробництво та технології 183 - Технології захисту навколишнього середовища 5

 

I. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до ОНАХТ 2017 http://pk.onaft.edu.ua/_pravila.html (Додаток 10).

 

Особи, які вступають до аспірантури подають на ім′я ректора вищого навчального закладу наступні документи:

 1. Заяву на ім'я ректора ОНАХТ із зазначенням спеціальності (освітньо – наукової програми), кафедри, інституту, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання ОНАХТ.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (з фотографією 3х4 і паспортними даними), завірений відділом кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності).
 3. Список і оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).
 4. Медичну довідку про стан здоров’я.
 5. Копії диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціалізації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома), паспорта.
 6. Реферат з дослідною пропозицією або досягненням з обраної спеціальності з рецензію передбачуваного наукового керівника.
 7. Відгук передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з вступником до аспірантури, якій візує завідувач кафедри.
 8. Згоду на збір та обробку персональних даних.
 9. Чотири кольорові фотокартки розміром 30x40 мм.
 10. Рекомендацію ради факультету для випускників магістратури поточного року.
 11. Оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності) здобутих при навчанні в магістратурі (на ОКР «Спеціаліст»).
 12. Подання в аспірантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням).
 13. Сертифікат про складання тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності) рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 закону України «Про громадянство України»);
 • - військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

II. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступенів) і які мають наукові результати , що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Особи, які бажають вступити на навчання до докторантури для здобуття ступеня доктора наук, подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

 1. Заяву на ім'я ректора академії із зазначенням спеціальності (освітньо–наукової програми), кафедри, інституту, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання ОНАХТ.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 3х4 паспортними даними), завірену печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності).
 3. Копії диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію ностріфікованого диплома) паспорта.
 4. Засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).
 5. Медичну довідку про стан здоров’я.
 6. Розгорнуту пропозицію, в якій містяться план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
 7. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНАХТ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.
 8. Згоду на збір та обробку персональних даних.
 9. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
 10. Подання в докторантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників).
 11. Список опублікованих наукових праць і винаходів, у т.ч. з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), кількість опублікованих після захисту кандидатської дисертації – 15 та одноосібних –3.
 12. Витяг з протоколів засідань кафедри та Наукової ради інституту з рекомендаціями щодо вступу до докторантури.

Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії подається вступником особисто.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

 • - за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • - на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримає ОНАХ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти доктора філософії (або доктора наук).

Прийом документів до докторантури та аспірантури здійснюється щорічно з 12 липня до 26 липня.

Вступні випробування до аспірантури - з 31 липня 2017 року:

 • презентація дослідної пропозиції;
 • спеціальність (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • іноземна мова на вибір (англійська, німецька, французька) в обсязі, якій відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Програма вступного іспиту з іноземних мов

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 "Економіка"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 073 "Менеджмент" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 144 "Теплоенергетика" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 162 "Біотехнологія га біоінженерія" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" 

Зразок списку навчально-методичних та наукових праць

Вимоги до оформлення дослідної пропозиції

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та яка зазначена в їх дипломі магістра(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальностей 073 "Менеджмент",  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 "Економіка"  

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" 

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" 

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 144 "Теплоенергетика" 

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"  

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 162 "Біотехнологія і біоінженерія"  

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 151  "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології"  

Початок занять з 1 вересня 2017 року.

За довідками звертатися за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Одеська національна академія харчових технологій, відділ аспірантури і докторанури, кімн. А-304a.

Контактні телефони: (048) 712-41-56, факс (048) 725-32-84.