Аспірантура і докторантура

Приймальна комісія

(048) 722-80-99
(048) 712-40-88

Час роботи:
понеділок - неділя
з 8:00 до 18:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Дистанційне навчання

Одеська національна академія харчових технологій оголошує прийом в аспірантуру


ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
з яких ведеться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в

ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДОКТОРАНТУРА

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Галузь наук Спеціальність
1 05 - Соціальні та поведінкові 051 - Економіка
2 14 - Електрична інженерія 142 - Енергетичне машинобудування
3 18 - Виробництво та технології 181 - Харчові технології

АСПІРАНТУРА

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Галузь наук Спеціальність Ліцензійний
обсяг (осіб)
1 05 - Соціальні та поведінкові 051 - Економіка 5
2 07 - Управління та адміністрування 073 - Менеджмент 5
3 07 - Управління та адміністрування 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5
4 13 - Механічна інженерія 133 - Галузеве машинобудування 7
5 14 - Електрична інженерія 142 - Енергетичне машинобудування 10
6 14 - Електрична інженерія 144 - Теплоенергетика 10
7 15 - Автоматизація та приладобудування 151 - Автоматизація та комп’ютерні-інтегровані технології 5
8 16 - Хімічна та біоінженерія 162 - Біотехнологія та біоінженерія 5
9 18 - Виробництво та технології 181 - Харчові технології 45
10 18 - Виробництво та технології 183 - Технології захисту навколишнього середовища 5

 

I. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до ОНАХТ 2019 http://pk.onaft.edu.ua/_pravila.html (Додаток 9).

 

Особи, які бажають вступити до аспірантури подають на ім′я ректора академії такі документи:

1) заяву на ім’я ректора академії, із зазначенням спеціальності (освітньо-наукової програми), кафедри, інституту, форми навчання та джерел фінансування. У заяві вступник особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ОНАХТ у 2019 р.;

2) особовий листок з обліку кадрів (з фотографією 3×4 см, паспортними даними), завірений відділом кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності);

3) копію диплома державного зразка магістра або спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), копію додатка до нього, (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію визнаного диплома);

4) 2 копії документа, що посвідчує особу та 2 копії картки фізичної особи – платника податків, копію військового квітка або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для військовозобозав'них);

5) список і оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією ОНАХТ) копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

6) медичну довідку про стан здоров’я (форма 086-о);

7) реферат з дослідною пропозицією або досягненням з обраної спеціальності з рецензію передбачуваного наукового керівника;

8) висновок передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з вступником до аспірантури, якій візує завідувач кафедри;

9) чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

10) рекомендацію ради факультету для випускників магістратури поточного року (за наявності) з завіреним підписом декана факультету;

12) оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією ОНАХТ) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності) здобутих при навчанні в магістратурі (на ОКР «Спеціаліст»);

13) подання в аспірантуру від закладу вищої освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

14) дійсній сертифікат про складання тестів для англійської мови TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсній сертифікат TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійснім сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності).

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 закону України «Про громадянство України»);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • диплом державного зразка магістра або спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), додаток до нього, (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – визнаний диплом).

II. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступенів) і які мають наукові результати , що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Особи, які бажають вступити на навчання до докторантури для здобуття ступеня доктора наук, подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

1) заяву на ім’я ректора академії, із зазначенням кафедри, інституту та джерел фінансування. У заяві вступник особистим підписом затверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ОНАХТ;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією 3×4 см, завірений відділом кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності);>

3) копію диплома магістра або спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), копію додатка до нього (особи які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію визнаного диплома);

4) копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія визнаного диплома);

5) копію атестата про присудження вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

6) 2 копії документа, що посвідчує особу та 2 копії картки фізичної особи – платника податків, копію військового квітка або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для військовозобов'язаних);

6) медичну довідку про стан здоров’я ( форма 086-о);

7) розгорнуту пропозицію, в якій містяться план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

8) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНАХТ, із згодою бути науковим консультантом в разі зарахування до докторантури;

9) згоду на збір та обробку персональних даних;

10) чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

11) подання в докторантуру від закладу освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників);

12) список опублікованих наукових праць і винаходів, у т.ч. з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), кількість опублікованих після захисту кандидатської дисертації – 15 з них одноосібних –3;

13) витяг з протоколів засідань кафедри та Вченої (Наукової) ради відповідного навчально-наукового інституту ОНАХТ з рекомендаціями щодо вступу до докторантури.

Документ, що засвідчує особу, диплом магістра або спеціаліста з додатком до нього, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
  • на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримає ОНАХТ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти доктора філософії (або доктора наук).

Прийом документів до докторантури та аспірантури здійснюється щорічно з 01 липня до 12 липня.

Вступні випробування до аспірантури - з 29 липня 2019 року:

  • презентація дослідної пропозиції;
  • спеціальність (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • іноземна мова на вибір (англійська, німецька, французька) в обсязі, якій відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Програма вступного іспиту з іноземних мов

Програма вступного іспиту зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології"

Зразок списку навчально-методичних та наукових праць

Вимоги до оформлення дослідної пропозиції

Програма вступного іспиту зі спеціальності 144 "Теплоенергетика"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 181 "Харчові технології"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 "Економіка"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 162 "Біотехнологія та біоінженерія"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та яка зазначена в їх дипломі магістра(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 181 "Харчові технології"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 144 "Теплоенергетика"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 162 "Біотехнологія і біоінженерія"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 051 "Економіка"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 073 "Менеджмент"

Початок занять з 1 вересня 2019 року.

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 р.

Рейтинг, затверджено на засіданні ПК протокол №45 від 13.08.2018 р.

Наказ про зарахування на навчання до аспірантури №643-03 від 15.08.2019 р.

Наказ про зарахування на навчання до аспірантури №650-03 від 16.08.2019 р.

Порядок підготовки докторів філософії в ОНАХТ

Наказ про введення в дію Порядку підготовки докторів філософії в ОНАХТ

За довідками звертатися за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, Одеська національна академія харчових технологій, відділ аспірантури і докторанури, кімн. А-304a.

е-mail: aspirantura.onaft@gmail.com

Контактні телефони: (048) 712-41-56, факс (048) 725-32-84.