Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень ім. О.А. Кириленко


Завідувачка і науковий керівник
Завідувачка і науковий керівник
к.т.н., доцент
Єгорова Антоніна Вікторівна,
тел. (048) 712-42-68;
712-42-70

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування в жовтні 2008 року відкрита науково-дослідна лабораторія мікробіології НДІ. Співробітники лабораторії здійснюють дослідження безпечності та якості сировини, напівфабрикатів та продуктів харчування за мікробіологічними показниками, які оцінюють по відсутності в певних об´ємах (масі) продукту санітарно-показових (МАФАнМ) мікроорганізмів, бактерій групи кишкової палички (БГКП), потенційно патогенних (E. Coli, коагулазопозитивних стафілококів, сульфітредукуючих клостридій, бактерій роду (Proteus, Bac. cereus) та патогенних мікроорганізмів.

Для мікроорганізмів псування, заквасочної та пробіотичної мікрофлори за нормативом контролюють кількість колонієутворюючих одиниць в 1г (см3) продукту. Можливо виконання інших робіт в сфері харчової мікробіології.

Дослідження проводяться для співробітників академії при виконанні науково-дослідної роботи з держбюджетної та госпдоговірної тематики, при підготовці кандидатських і докторських дисертацій та магістерських і науково-дослідних студентських робіт.

Дослідження проводяться як за допомогою традиційних класичних методів мікробіологічного контролю, так і за допомогою сучасного мікробіологічного аналізатора «БакТрак 4300» виробництва фірми SY-LAB Geräte GmbH (Австрія), який є автоматизованою експрес-системою для швидкої кількісної та якісної оцінки ступеня мікробної контамінації продовольчої сировини, харчових продуктів та інших об´єктів навколишнього середовища. Такими приладами в наш час обладнані лабораторії провідних виробників харчової продукції України для прискореного якісного та кількісного визначення мікроорганізмів у відповідності до вимог діючої нормативно-технічної документації (рис. 1).


Рис. 1. – Мікробіологічний експрес-аналізатор «БакТрак 4300»

Робота мікробіологічного аналізатора «БакТрак 4300» основана на реєстрації зміни електричного опору (імпедансу) поживного середовища, які проходять по мірі того, як його хімічний склад змінюється в результаті росту та метаболічної активності мікроорганізмів дослідного зразка. Імпеданс – опір потоку перемінного струму крізь матеріал; є функцією активної провідності, ємкісного опору та частоти, яку використовують для визначення. Експоненціальні зміни імпедансного сигналу можуть спостерігатися, коли кількість мікроорганізмів досягає значення біля 106…107 клітин/см3. Час, який необхідний для досягнення значної зміни імпеданса, називається часом визначення імпеданса (IDT). Значення IDT зворотно пропорційне початковій концентрації мікроорганізмів в дослідному зразку. Хід кривих імпедансного сигналу відповідає та відображає криву росту мікроорганізмів в зразку, який досліджується (рис. 2).

Рис. 2. – Динаміка росту мікроорганізмів в процесі дослідження

За допомогою імпедансного методу можливе визначення санітарно-показових, умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів, а саме: мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, коліформних бактерій, сальмонел, ентерококів, лістерій, плісеневих грибів і дріжджів, Staphylococcus aureus, лактобацил, сульфітредукуючих клострідій, Clostridium perfringens, Bacillus cereus та ін.

Класичні методи мікробіологічних досліджень, які використовують в практиці бактеріологічних лабораторій, потребують значних витрат праці та часу, вони достатньо тривалі та дозволяють отримати результати через 1…7 діб.

При використанні мікробіологічного аналізатора «БакТрак 4300» процес дослідження автоматизований, зменшено витрати робочого часу та матеріалів, одночасно можуть аналізуватися 64 зразки, документування проводиться в автоматичному режимі. Загальний час дослідження зразка при імпедансному методі не перевищує 24 години. У більшості ж випадків результати готові уже через кілька годин. Чим більше у зразку мікроорганізмів, тим швидше буде отримано результат дослідження. Крім того, даний метод не тільки дає можливість визначати кількість мікроорганізмів в зразку, а також визначати рівень їх активності, який в кінці кінців є вирішальним в процесі псування сировини і готової продукції.

Науковий співробітник – к.т.н., доцент Труфкаті Людмила Вікторівна, тел. (048) 712-41-12, 712-42-70.

Науковий співробітник – Пауліна Ярославна Борисівна, тел. (048) 712-42-70.