Конференція - Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій


Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Університет Інформатики та прикладних знань, м.Лодзь, Польща
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет “Львівська політехніка”

запрошують студентів і молодих вчених

на

Всеукраїнську науково-технічну конференцію
молодих вчених, аспірантів та студентів

«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»

яка відбудеться 19 квітня 2018 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

≡ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ≡

 • Інформаційні та телекомунікаційні технології
 • Системи штучного інтелекту
 • Комп’ютерні та мікропроцесорні системи
 • Математичне моделювання
 • Програмування
 • САПР
 • Експертні системи діагностики
 • Засоби проектування та діагностики спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Кібербезпека

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова – д.т.н., проф., Єгоров Б.В., ректор ОНАХТ.

Співголови:

Поварова Н.М. – к.т.н., доц., проректор з наукової роботи ОНАХТ,
Котлик С.В. –
к.т.н., доц., в.о. директора ННІКСіТ "Індустрія 4.0" ОНАХТ,
Даріуш Долива,
д.математичн.наук, уповноважений декана факультету Інформатики УІтаПЗ, м.Лодзь, Польща,
Ковалюк Т.В.
- к.т.н., доц. кафедри АСОІтаУ НТУУ «Київський політехнічний інститут»,
Тарасенко В.П.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри СКС НТУУ «Київський політехнічний інститут»,
Невлюдов І.Ш.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри КІТАМ ХНУРЕ,
Мельник А.О.
– д.т.н., проф., завідувач кафедри ЕОМ НУ “Львівська політехніка”,
Жуков І. А. –
д.т.н., проф., завідувач кафедри КСтаМ НАУ.

Члени оргкомітету:

 • Плотніков В. М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри ІТтаКБ ОНАХТ,
 • Артеменко С.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри КІ ОНАХТ,
 • Князєва Н.О. – д.т.н., проф. кафедри КІ ОНАХТ,
 • Волков В.Е. – д.т.н., проф., завідувач кафедри ПМіП ОНАХТ,
 • Хобін В.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри АТПтаРС ОНАХТ,
 • Шамрай О.А. – к.т.н., доц., заступник декана ФКІПтаК ОНАХТ.

Координатор:

Шамрай Олександр Анатолійович – к.т.н., заступник декана ФКІПтаК ОНАХТ ОНАХТ.
Телефон: (048)720-91-10,
Е-mail: aashamray65@gmail.com

Адреса:
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
Факультет Комп'ютерної інженерії, програмування та кібербезпеки
Одеська національна академія харчових технологій

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету електронні версії таких документів:

 • Заявку на участь (зразок додається);
 • Текст тез (згідно з вимогами, що додаються).

Заявка на участь та тези доповіді повинні бути виконані на одній із робочих мов конференції і надіслані на адресу оргкомітету в друкованому та електронному варіанті не пізніше 10 квітня.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. НАЗВА ТЕЗ - по центру, прописними літерами українською, російською або англійською мовою.

2. Прізвище та ініціали авторів - українською, російською або англійською мовою через інтервал після назви тез курсивом по центру, додатково через кому – посаду та скорочену назву організації, місто.

3. Текст тез не більше двох повних сторінок - через інтервал після прізвища авторів, з абзацу.
4. Посилання на джерела: [4, с.124] або [3;4;7].
5. Таблиця 1 – Назва таблиці.

6. Рисунок 1 – Назва рисунка - по центру, під рисунком.
7. Список літератури - з абзацу через інтервал після тексту тез.
Приклад:

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики.-М.,- Наука,1969.-288 с. - назви джерел розміщуються зліва і друкуються у вигляді нумерованого списку.

Текст тез друкується з використанням текстового редактора Microsoft Word на аркушах паперу формату А4 з полями 20 мм з усіх боків, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал – одинарний, абзаци – 10 мм. Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Microsoft Equation 3.0.
Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог. Доповіді, що оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

 

З А Я В К А

учасника науково-технічної конференції
«Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»
(повернути до 10 квітня 2018 р.)


Прізвище ______________________________________
Ім’я____________________________________________
По-батькові_____________________________________
Організація ____________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
Телефон  ______________________________________
E-mail__________________________________________

Тематичний напрям ______________________________

_______________________________________________
Назва доповіді __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Потреба у технічних засобах для демонстрації:______

_______________________________________________

Потреба в житлі:

- так
- ні

Заповнену заявку повернути до 10 квітня 2018 року за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,
або переслати на електронну пошту:
E-mail: 
aashamray65@gmail.com

 

Запрошення в електронному вигляді