Конференція - Актуальні проблеми енергетики та екології


Всеукраїнська науково-технічна конференція
«Актуальні проблеми енергетики та екології»
Одеської національної академії харчових технологій

 

26–29 вересня 2018 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

Пленарне засідання: 26 вересня 2018 р., о 1100, ауд. Дв-108
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

 

≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Теплообмін.
 • Теплові насоси.
 • Нанотехнології у холодильній техніці.
 • Нанотехнології у харчовій промисловості.
 • Екологічні проблеми енергетики.
 • Теплообмінні апарати.
 • Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки.
 • Енергетичні та екологічні проблеми харчової промисловості.
 • Екологічна безпека.
 • Екологічні проблеми сучасності.
 • Раціональне використання природних ресурсів.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Необхідно до 15 вересня 2018 р. подати до оргкомітету (деканат факультету НГтаЕ, Дв-217, Біленко Наталі Олександрівні) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок або повну доповідь у вигляді статті обсягом до 4-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ авторів та назви секції. Електронний варіант тез/доповіді надсилається на електронні адреси: dmitriy.ivchenko@gmail.com , suv1902@ukr.net
 • Друковані варіанти тез/доповідей повинні бути завізовані всіма авторами на зворотному боці останнього аркуша.
 • Один учасник, як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів доповідей має бути не більше двох.
 • Авторам, тези/доповіді яких оформлені з порушенням зазначених вимог чи подані після зазначеного терміну, буде відмовлено в участі у конференції.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

1. Тези/доповіді оформлюються українською, російською або англійською мовами, обсягом не більше двох сторінок (для тез) і не більше чотирьох сторінок – для доповідей.

2. Тексти набираються у редакторі Microsoft Word 2003-2010.

3. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по лівому краю.

4. Назва доповіді – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру. 

5. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви доповіді, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.

6. Текст тез/доповіді – через інтервал після назви організації. Тип шрифту тексту «Times New Roman», 12 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту – по ширині, розміщення переносів – автоматичне.

7. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку.

8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація наприкінці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 12 пт., великий індекс – 7 пт., дрібний індекс – 5 пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 пт.

9. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.

10. Вимоги до файлу: файл, створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров.doc).

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Співголови 

Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій.

Поварова Н.М. – к.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій. 

Косой Б.В. – д.т.н., професор, директор навчально наукового Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Члени оргкомітету

Шпирко Т.В. – к.т.н., доцент, декан факультету Нафти, газу та екології.

Крусір Г.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Екології та природоохоронних технологій.

Семенюк Ю.В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплофізики та прикладної екології.

Тітлов О.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв.

Мазур В.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Термодинаміки та відновлювальної енергетики.

 

≡ НАЙМЕНУВАННЯ СЕКЦІЙ ≡

 • Секція 1: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  • Керівники секції — д.т.н., проф. Крусір Г.В., д.т.н., проф. Якуб Л.М., к.т.н., доц., Зацерклянний М.М. 
 • Секція 2: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології»
  • Керівники секції — д.т.н., проф., Желєзний В.П., д.т.н., проф. Тітлов О.С., д.т.н., доц. Семенюк Ю.В.

З матеріалами попередньої конференції (2016 р.) можна ознайомитися за посиланням:
 http://tipe.onaft.edu.ua/apee-odesa-2016/t

Контактний телефон: (048) 794-36-76 

З матеріалами конференції 2018 р. можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1MKGLVXox1G1m8dclKJEeQueXePucaSNx

 

Онлайн-реєстрація 

 

 Запрошення на конференцію в електронному вигляді