Конференції і семінари

Приймальна комісія

(048) 712-40-88,
722-80-99

Час роботи:
Понеділок - П´ятниця
з 9:00 до 17:00
Субота, Неділя -
з 9:00 до 16:00

Детальніше 

Ресурси

Розклад Науково-технічна бібліотека Студентське життя Обережно! Живий товар

Конференція - Еколого-енергетичні проблеми сучасності


XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Одеської національної академії харчових технологій

 

14 квітня 2017 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

Пленарне засідання: 14 квітня 2017 р., о 1100, ауд. Дв-108
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська 

 

≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Теплообмін.
 • Теплові насоси.
 • Нанотехнології у холодильній техніці.
 • Нанотехнології у харчовій промисловості.
 • Екологічні проблеми енергетики.
 • Теплообмінні апарати.
 • Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки.
 • Енергетичні та екологічні проблеми харчової промисловості.
 • Екологічна безпека.
 • Екологічні проблеми сучасності.
 • Раціональне використання природних ресурсів.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Необхідно до 1 квітня 2017 р. подати до оргкомітету (деканат факультету ПЕЕтаНГТ, Дв-217, Біленко Наталі Олександрівні) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ керівника, авторів та назви секції.
 • Електронний варіант тез надсилається на електронну адресу: dekanatiee@ukr.net
 • Друковані варіанти тез повинні бути завізовані науковим керівником та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 • Один учасник як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше двох.
 • Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде відмовлено в участі у конференції.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

1. Тези оформлюються українською, російською або англійскою мовами, обсягом не більше двох сторінок.
2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010.
3. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по лівому краю.
4. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
5. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.
6. Текст тез – через інтервал після назви організації. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту – по ширині, розміщення переносів – автоматичне.
7. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку.
8. Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого сту-пеня, звання і повної назви організації – через інтервал після інформаційних джерел, – шрифт «Times New Roman», 12 пт., курсив, вирівнювання по правому краю.
9. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 12 пт., великий індекс – 7 пт., дрібний індекс – 5 пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 пт.
10. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
11. Вимоги до файлу: файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров.doc). 

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови

Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій.
Капрельянц Л.В. – д.т.н., професор.
Косой Б.В. – д.т.н., професор, директор навчально наукового Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій.

Члени оргкомітету

Шпирко Т.В. – к.т.н., доцент, в.о. декана факультету Прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій.
Крусір Г.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Екології та природоохоронних технологій.
Семенюк Ю.В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплофізики та прикладної екології.
Тітлов О.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв.
Мазур В.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Термодинаміки та відновлювальної енергетики.

 

≡ НАЙМЕНУВАННЯ СЕКЦІЙ ≡

 • Секція 1: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  • Керівники секції — д.т.н., проф. Крусір Г.В., д.х.н., проф. Цикало А.Л., к.т.н., доц., Зацерклянний М.М.
 • Секція 2: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології»
  • Керівники секції — д.т.н., проф., Желєзний В.П., д.т.н., проф., Гєллєр В.З.; д.т.н., проф. Тітлов О.С.